Logo SSPA    S S P A


 

 

 SLOVAK  AIKIDO   FRIENDS  SOCIETY

      official website
HOME     
AIKIDO     
SSPA     
databanks   
SEMINARS     
LINKS     
others   
E-MAIL     
ABOUT SITE     
Základné informácie o SSPA

Čo je SSPA?
Krátko o histórii organizácie.
Aké sú naše ciele?
Kto sú členovia tejto organizácie?
Aká je štruktúra SSPA?
S kým SSPA spolupracuje?


Slovenská spoločnosť priateľov aikidó (SSPA) je dobrovoľným občianskym združením cvičencov, učiteľov, funkcionárov a priateľov aikidó a bojových umení. Je otvorenou apolitickou organizáciou postavenou na myšlienkach tolerancie, nenásilia a mieru.

SSPA vznikla 15.októbra 1998 zaregistrovaním na Ministerstve vnútra SR a 31.októbra 1998 sa konalo ustanovujúce valné zhromaždenie zástupcov zakladajúcich klubov (tj. Martin, Banská Bystrica, Žilina, Bratislava, Lučenec, Dolný Kubín a Detva).
Za prvý rok svojej činnosti SSPA získala akraditáciu na udeľovanie trénerských tried od Ministerstva školstva SR a začala so vzdelávaním trénerov, nadviazala kontakty so zahraničnými organizáciami, organizovala národné aj medzinárodné semináre a pod.

Hlavným cieľom SSPA je napomáhať zvyšovaniu technickej úrovne cvičenia aikidó a propagácia aikidó ako moderného výchovného systému. V spolupráci so svojimi členmi a priatelenými organizáciami vytvára materiálnu, personálnu a organizačnú základňu pre plnenie týchto cieľov.
SSPA organizuje výučbové programy: tréningové tábory, semináre, vzdelávanie trénerov a udeľuje svojim členom technické stupne (kyu a dan) a trénerské triedy.

Členom SSPA sa môže stať každý, kto súhlasí so stanovami SSPA. Členovia sa združujú v kluboch s vlastnou právnou subjektivitou a vstúpením do SSPA sa na nich vzťahujú práva a povinnosti členov (pozri Stanovy SSPA). Vzhľadom na princípy otvorenosti a tolerancie sú medzi členmi zastúpené takmer všetky vekové kategórie, muži a ženy a ľudia najrôznejších profesií a názorov, ktorí však majú jedno spoločné - záujem o aikidó a vôľu pracovať na jeho rozvoji.

Organizačnú štruktúru SSPA tvoria valné zhromaždenie, výkonný výbor a kolégium danov.
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SSPA. Spravidla sa schádza 1x ročne. Rozhoduje o všetkých dôležitých záležitostiach organizácie (rozhoduje o vzniku a zániku SSPA, volí výkonný výbor, schvaľuje stanovy, ukladá úlohy ostatným zložkám a pod.). Hlasy vo valnom zhromaždení reprezentujú prítomní zástupcovia klubov.
Výkonný výbor je štatutárnym a administratívnym orgámon SSPA. Skladá sa z prezidenta SSPA, tajomíka, pokladníka a prezidenta Kolégia danov. Výkonný výbor rozhoduje o záležitostiach SSPA, ktoré výlučne nepatria do kompetencie valného zhromaždenia a vykonáva úlohy od neho pridelené.
Kolégium danov je zhromaždením členov SSPA s technickým stupňom dan. Jeho úlohy sú technického charakteru (návrh a schválenie technického poriadku, menovanie skúšobných komisárov, vypracovanie kalendára seminárov a pod.). Každý člen kolégia danov má počet hlasov rovnajúci sa jeho stupňu dan. Hlavou kolégia danov je volený prezident kolégia danov.

Zo stanov vyplýva pre SSPA spolupráca so svojimi členmi, štátnou správou, mimovládnymi organizáciami a inými spriatelenými organizáciami. Konkrétnejšie, v súčastnosti je najdôležitejšou spolupráca so zahraničnými aikidó organizáciami. SSPA má tradične dobré kontakty s Českou Federáciou Aikidó, z ktorej pravidelne prichádzajú na Slovensko kvalitný učitelia. Priateľské vzťahy má aj s niektorými ďalšími slovenskými a českými organizáciami.
Dôležitým pre technický rast organizácie je naviazanie na francúzsku FFAAA, ktorej technický komisár Franck Noel (6.dan Aikikai) je technickým dozorom pre SSPA a tiež spojením medzi SSPA a Internacional Aikido Federation (centrálnou svetovou aikidó organizáciou). Franck Noel je nepriamo ustanovený šihanom pre SSPA s právom udeľovať jej členom medzinárodné technické stupne dan.
SSPA stále rozširuje svoje kontakty na kvalitných zahraničných učiteľov, aby tak zabezpečila technický rast svojich cvičencov.
Z ´neaikidistických´ organizácií spolupracuje SSPA najmä s FTVŠ UK v Bratislave, s ktorou na základe licencie Ministerstva školstva SR udeľuje trénerské triedy.
 


[HOME]    [AIKIDO]    [SSPA]    [SEMINARS]    [LINKS]    [E-MAIL]    [ABOUT SITE]

Copyright 1999-2024 Martin Švihla
All rights reserved