Logo SSPA    S S P A


 

 

 SLOVAK  AIKIDO   FRIENDS  SOCIETY

      official website
HOME     
AIKIDO     
SSPA     
databanks   
SEMINARS     
LINKS     
others   
E-MAIL     
ABOUT SITE     
MATERIÁLY:
OFICIÁLNE DOKUMENTY SSPA

Dokumenty SSPA
Podklady pre skúšky
Formuláre a tlačivá

[STIAHNITE SI: ADOBE ACROBAT READER]
Dokumenty SSPA
Stanovy SSPA
Oficiálne stanovy Slovenskej Spoločnosti Priateľov Aikidó, zaregistrované 15. októbra 1998 na MV SR.
 

Podklady pre skúšky
Skúšobný poriadok SSPA (oficiálne ustanovenia)
Skúšobný poriadok SSPA je základným ustanovením pre získavanie stupňov kju, dan a trénerskych tried. Definuje skúšobných komisárov, skúšobnú komisiu, usporiadateľov skúšok, ich pôsobnosť, práva a povinnosti.
Skúšobný poriadok určuje ako a kým sú vykonávané skúšky, ich podmienky, priebeh a evidenciu.
 
Požiadavky na stupne dan SSPA
Tento dokument popisuje význam a úroveň stupňov dan z hľadiska technického, etického a duchovného. Pri každom stupni je definovaná požadovaná úroveň kandidátov a ukazovatele, podľa ktorých sa táto úroveň hodnotí.
Skúšobný poriadok SSPA na stupne dan vychádza z francúzskeho.
 
Požiadavky na stupne dan SSPA (príloha pre skúšobných komisárov)
Tento dokument je prílohou k predchádzajúcemu. Je to komentár k priebehu skúšok na dan určený pre skúšobných komisárov.
 
Štandardy pre skúšky technickej vyspelosti na stupne kju v SSPA
Dokument má 3 časti: Formálny postup skúšok, Kvalitatívne hodnotenie kandidátov a Kvantitatívne hodnotenie kandidátov. Je pomôckou tak pre skúšajúcich ako aj pre skúšaných.
 
Skúšobný poriadok SSPA - dospelí
Prehľadná tabuľka základných požiadaviek na skúšky technickej vyspelosti dospelých.
Neobsahuje časť cvičenia so zbraňami.
 
Skúšobný poriadok SSPA - deti
Prehľadná tabuľka základných požiadaviek na skúšky technickej vyspelosti detí.
 
Technická časť Skúšobného poriadku SSPA: Buki waza
Od 1. februára 2001 je súčasťou skúšok na 3. až 1. kju cvičenie so zbraňami. Priložený dokument je skúšobným poriadkom pre skúšky so zbraňami, ktorý schválilo Kolégiu danov v decembri 2000.
 
Diplom pre deti
Tento diplom o úspešnom absolvovaní skúšok technickej vyspelosti vznikol v roku 1999 v Banskej Bystrici. Je vo formáte A5, farebný, použiteľný pre celé SSPA. Pre lepšiu ilustráciu si pozrite náhľad a ďalšie infomácie.
(Autorom diplomu je Ivan Rendek.)
 

Formuláre a tlačivá
Evidenčný list členov klubu
Tento formulár slúži na evidenciu členov SSPA. Klub ho posiela s menami cvičencov, ktorý zaplatili licenciu na príslušnú sezónu.
 
Registračný list klubu SSPA (PDF / MSWord / OpenOffice)
Formulár na základné informácie o klube.
 
Prihláška na stupne dan
Formulár na prihlasovanie na skúšky technickej vyspelosti na stupne dan.
 
Skúšobný protokol
Formulár na evidenciu výsledkov skúšok technickej vyspelosti.
 
Podklady pre skúšky na stupne Aikikai
Prihláška na skúšky, registračný formulár do Aikikai a "judansha" karta. Všetko v jednom excelovskom dokumente aj s príkladmi.
 

[HOME]    [AIKIDO]    [SSPA]    [SEMINARS]    [LINKS]    [E-MAIL]    [ABOUT SITE]

Copyright 1999-2024 Martin Švihla
All rights reserved