Logo SSPA    S S P A


 

 

 SLOVAK  AIKIDO   FRIENDS  SOCIETY

      official website
HOME     
AIKIDO     
SSPA     
databanks   
SEMINARS     
LINKS     
others   
E-MAIL     
ABOUT SITE     
MATERIÁLY:
ODBORNÉ PRÁCE O AIKIDE
Nasledujúce materiály sú vedecké práce (diplomové, záverečne práce a študentská vedecká činnosť), snažiace sa zaplniť prázdne miesta v teórii aikidó na Slovensku. Autori sú prevažne členovia SSPA, nositelia vysokých technikých stupňov a kvalifikovaní tréneri s dlhoročnými skúsenosťami.

Všeobecne o aikidó
Práce o výchove a vzdelávaní
Práce o technike
Ostatné práce

[STIAHNITE SI: ADOBE ACROBAT READER]
Všeobecne o aikidó
Čo je aikidó (Zdenko Reguli, 1998)
Práca zaraďuje aikidó do telovýchovného systému.
 
Vznik, vývoj a podstata aikidó (Ivan Plaštiak, 1998)
Autor sa vo svojej práci zaoberá základnými dejinnými udalosťami, ktoré ovplyvnili vývoj svetového Aikido od jeho vzniku po súčasnosť a osobnosťami, ktoré svojimi schopnosťami a inovátorskými metódami dali základ pre vznik a vývoj Aikido, ako aj k jeho celosvetovému rozšíreniu.
Súčasťou práce je aj podrobná história aikidó na Slovensku.
 
História japonských bojových umení, z ktorých vzniklo Aikido (Martin Švihla, 1997)
História starých bojových umení, ktoré študoval Morihei Uešiba a ktoré mu poslúžili ako základ pri vytváraní aikida.
Práca preberá jednotlivé budžucu od ich vzniku až po súčastnosť.
 
Náčrt psychológie aikidó (Zdenko Reguli, 2000)
Práca sa snaží v hrubých rysoch popísař aikidó z pohľadu rôznych psychologických kategórií. Obsahuje pojednanie o osobnosti cvičenca, o aspektoch rozhodovania pri cvičení a o psychológii spoločnosti aikidistov a vzťahov v nej.
 

Práce o výchove a vzdelávaní
Aikidó ako prostriedok výchovy dospelých (Zdenko Reguli, 1998)
Obhajoba aikidó ako plnohodnotného systému na pozitívne formovanie osobnosti dospelého človeka.
 
Výchova detí prostredníctvom aikidó (Martin Švihla, 1999)
Práca predstavuje aikidó ako prostriedok vhodný na výchovu detí a je napísaná formou príručky pre trénerov detí.
 
Aikidó ako prostriedok mimoškolskej činnosti žiakov na gymnáziách, stredných odborných školách a stredných odborných učilištiach (Andrea Novická, 2000)
Ako z názvu vyplýva, práca sa zaoberá aikidom ako záujmovou činnosťou na stredných školách. Zahŕňa súbory metód, zásad a foriem a zásobník cvičení, takže je výbornou pomôckou pre vedúcich telovýchovných krúžkov aikidó.
 
Metodika detských tréningov (Iveta Sudorová, 2002)
Témou práce sú špecifiká vedenie trénigového procesu aikida pre deti. Zaujímavé sú hlavne vzorové tréningy a zásobník hier a cvičení na konci práce.
 
Voľný čas a jeho vplyv na rozvoj osobnosti jednotlivca (Veronika Maťuchová, 2007)
Bakalárska práca sa zaoberá vplyvom voľnočasových aktivít na rozvoj osobnosti jednotlivca u mladej dospievajúcej generácie a taktiež u dospelých jednotlivcov. Skúmaná voľnočasová aktivita je bojové umenie aikidó.
 
Pohled z jiného úhlu 1. (Jan Mareš, 1997)
V prvej čast štvordielneho pokračovania o vedení tréningového procesu sa autor venuje podobnosti tréningovej jednotky v (rekreačnom) športe a v aikide. Píše v ňom o stanovení cieľov a plánovaní tréningového procesu.
(S láskavým dovolením autorov prevzaté z Aikido Nejen Magazín-u.)
 
Pohled z jiného úhlu 2. (Jan Mareš, 1997)
V druhej časti seriálu o vedení tréningového procesu sa autor bližšie venuje plánovaniu tréningového procesu, hlavne štruktúre hodín pre začiatočníkov.
(S láskavým dovolením autorov prevzaté z Aikido Nejen Magazín-u.)
 

Práce o technike
Systematika aikidó (Zdenko Reguli, 2000)
Systematické rozdelenie technických prostriedkov aikida.
 
Ukemi waza v aikidó a ich využitie v praxi (Marián Koštál, 2001)
V tejto diplomovej práci sa Marian Koštal venuje problematike pádov, ich nácviku a použitiu. Samostatnou kapitolou sú úrazy pri pádoch.
Prehľadný text je doplnený množstvom ilustračných obrázkov.
 

Ostatné práce
Použitie šiacu v džude (Zdenko Reguli, 2001)
Záverečná práca Zdenka Reguliho na FTVS UK v Bratislave, špecializácia džudo. Autor sa v nej venuje použitiu japonskej masáže v džude pri regenerácii, prevencii ale aj pri liečení zranení. Pochopiteľne, všetko z textu je aplikovateľné aj v aikide.
 
Pohľad aikidó na cvičenie oslabených (Zdenko Reguli, 2000)
V tomto článku sa autor zaoberá rôznymi typmi zdravotných oslabení a spôsobom, ako obmedzujú cvičenie aikida. Doporučenia sú vhodné tak pre učiteľov aikida (aby vedeli, ako prispôsobiť tréning svojim oslabeným žiakom) ako aj samotným zdravotne oslabeným.
(Text vyšiel prvý krát v 2. čísle časopisu Magazín aikido v roku 2000.)
 

[HOME]    [AIKIDO]    [SSPA]    [SEMINARS]    [LINKS]    [E-MAIL]    [ABOUT SITE]

Copyright 1999-2024 Martin Švihla
All rights reserved