Seiširo Endo: Úvahy

Ako hľadať "dó"

Japonci radi hovoria o zvláštnom koncepte "dó", o ktorom sú presvedčení, že sa dá nájsť takmer v každej ľudskej aktivite. Tento koncept mení každú aktivitu v duchovné hľadanie konečného, najvyššieho cieľa.

Je veľmi ťažké definovať koncept "dó". Nedá sa postihnúť slovami, iba prostredníctvom fyzickej skúsenosti. Lao'c a Chuang'c hľadali pôvod všetkých vecí vo vesmíre a princíp jednoty. To je "tao", alebo po japonsky "dó".

Myšlienka "dó" vyjadruje zjednotenie protikladných vecí a spájanie rozmanitosti. Toto zdôrazňuje dôležitosť jednoty všetkých vecí, pretože veci zjednotené, všeobecné a absolútne majú prioritu nad všetkým.

Na zjednotenie protikladných vecí je potrebné zanechať myslenie založené na protikladoch, ktoré vyplýva z nášho každodenného života. Napríklad by sme sa mali zbaviť rozlišovania medzi krásnym a škaredým, veľkým a malým, silným a slabým. Namiesto toho by sme sa mali pokúsiť hľadať dôležitú podstatu.

Pri spájaní rozmanitosti je nevyhnutné objaviť spoločné prvky v rôznorodosti. Taoizmus cieli k zjednoteniu rozmanitosti a zdôrazňuje uvedomenie si vzájomných vzťahov vo vesmíre.

Lao'c povedal:
"Štúdium spočíva v dennom získavaní, ak však nasledujeme Tao, denne strácame.
Týmto pokračujúcim strácaním docieľujeme nakoniec nečinnosť.
Sme nečinní a predsa nie je ničoho, čo by zostalo nevykonaného."

Neupozorňuje tak na získavanie poznatkov o tom viditeľnom, ale na uvedomenie si koreňov vecí.

Do istej rozdvojenosti myslenia sme sa dostali už tým, že sme začali cvičiť aikidó. Všetci si uvedomujeme protikladné prvky ako ja a ostatní, uke a tori, silný a slabý a podobne. Náš pohľad na cvičenie je obvykle zameraný na nás samotných a na silu. Rovnako máme sklony byť spokojní, keď si osvojíme množstvo techník.
Na začiatku študent posudzuje každú techniku rozumom, analyzuje ju a snaží sa vykonať jej koniec. Avšak po dlhom cvičení sa musíme zbaviť vedomia tejto rozdvojenosti a protikladnosti a usilovať sa o cvičenie prirodzenejšie, jednoznačnejšie a intuitívnejšie.
Verím, že takáto práca bude viesť k štúdiu aikida v zmysle "dó".

jún 1998


predchádzajúca časť / obsah / nasledujúca časť